Studimi Investim-Menaxhimi i Investimeve-Kapitulli i 4t


4.Studimi Investiv


Studimi investiv njihet edhe me emrin programi investiv, elaborati investiv, dhe studimi i fizibilitetit.
Studimi investiv paraqet bazen per marrjen e vendimit perfundimtar lidhur me aprovimin apo refuzimin e projektit te caktuar investiv.
Pra STUDIMI INVESTIV (studimi fizibilitetit) ka te bej me nje analize me te veqant te: investitorit, tregut, aspekteve tekniko-teknologjike, dhe aspekteve ekonomiko-financiare. Hartimi i studimit investiv mund te zgjate prej 3 muajsh deri 2 vite, nderkaq ajo zakonisht merr pjese ne koston e investimit deri ne 5%. Studimi investiv duhet te jete i afte qe te jap pergjigje ne keto pyetje:

-Sa eshte projekti ne pajtim me prioritetet zhvillimore te shtetit dhe sa eshte politika makroekonomike ne harmoni me qellimet e projektit?
-A ekziston kerkese e mjaftueshme per autputet e projektit investiv?
-A eshte zgjidhur alternativa me e mire teknologjike nga alternativat e mundshme?
-A eshte projekti ekonomikisht dhe financiarisht i arsyeshem?
-Qfar raporti ekziston ndermjet projektit dhe rrethines, etj?4.1.Rezymeja e Studimit Investiv (studimit te fizibilitetit)

Gjthmon ne hyrje te studimit investiv perpilohet rezymeja (permbledhja ekzekutive) e cila permban:
a)te dhenat themelore mbi investitoritn (titulli i investitorit, veprimtaria, numri ame, banka, etj),
b)te dhenat themelore mbi investimin (emrin e projektit, lokacionin, teknologjia, personelin etj),
c)konstrukcionin financiare (mjetet themelore, mjetet e xhiros, investimet tjera, etj)
d)treguesit e efikasitetit te investimeve (NPV, IRR, PAY BACK PERIOD, PI, etj).


4.2.Analiza e aftesive te investitorit

Kjo pjese e studimit investiv ka te bej me analizimin e aftesive te investitorit per ta realizuar projektin e caktuar investiv, pra bonitetin e tij.
Kjo analize perqendrohet per nje periudhe te shkuar 5-vjeqare.
Analiza fillon me shqyrtimin e pozites se tij ne tregun e shtijes dhe ne tregu e furnizimit per secilin produkt dhe analizes se tregut te jashtem dhe te brendshem. Me analize nxirret nje pasqyre mbi bleresit dhe furnizuesit kryesore. Analiza e pozites ne treg perfshin edhe shqyrtimin e qmimeve ne krahasim me qmimet e konkurrences me qrast ne e shohim se a eshte konkurent a jo ne treg.
Gjate analizes se investitorit vemendje duhet kushtuar edhe kualifikimin dhe moshen te personelit dhe poashtu duhet shqyrtuar nese investitori praktikon format e aftesimit te personelit nepermjet specializimeve, seminareve, bursave, etj.
Gjithashtu rezultatet e afarizmit te investitorit mund te shihen nepermjet bilancit te suksesit ku paraqitet ne fund edhe fitimi neto te cilin mund ta shfrytezoj per investime te ndryshme.
Gjithashtu aftesia financiare e investitorit dhe cilesia e pasurise se tij mund te shihet permses bilancit te gjendjes, ku posaqerisht ka rendesi analiza e burimeve te financimit. Gjendja e mjeteve xhiruese gjithashtu ka rendesi te madhe qe paraqet likuditetin e investitorit per kryerjen e obligimeve afatshkurtera.
Pozita e investitorit me projekt dhe pa projekt. Pra analizohet se a eshte i domosdoshem projekti i caktuar investiv, dhe a varet ekzistenca e investitorit nga projekti i caktuar investiv. Pra a mund ta vazhdoj investitori afarizmin apo jo pa projektin e caktuar.4.3.Analiza e tregut te shitjes

Analiza e tregut te shtijes varet nga natyra dhe cilsia e produktit. Prandaj ne fillim te analize se tregut te shtijtes duhet te dihet se per qfar produkti behet fjale (konsumit te gjere, plotsimit te nevojave te domosdoshme, luksoze, etj), pastaj a do te dal ne treg si i vetem apo me nje bashkesi produktesh, a i dedikohet produkti tregut te brendshem apo edhe te jashtem, etj. Analiza e tregut te shtijes duhet te perfshije:
-Analizen e kerkeses,
-Analizen e ofertes,
-Analizen e qmimeve,
-Projeksionin e plasmanit (shtijes).ANALIZA E KERKESES – Kerkesa per produktin e caktuar varet drejteperdrejte nga karakteristikat e produktit dhe nga nje mori faktoresh tjere. Ne fillim te analizes se kerkeses duhet te behet identifikimi i ketyre faktoreve qe ndikojne ne kerkesen e produktit ne treg. Faktoret qe ndikojne ne formimin e kerkeses mund te kategorizohen ne kete menyre:
1)Faktoret e pergjithshem (popullsia, kushtet natyrorem te ardhurat mesatare, kursimet, kreditimi, niveli arsimore dhe shendeteosre i popullsise, etj).
2)Faktoret fizike (karakteristikat e produktit, lokacioni, komunikacioni dhe lidhjet, etj).
3)Faktoret social,
4)Faktoret ekonomik (niveli i te ardhurave kombetare dhe levizja e tyre, levizja e qmimeve, konsumit, politikat makroekonomike te vendit, etj).

Gjate analizes se kerkeses apo gjate projeksionit te kerkeses gjithmon duhet te operohet me te ashtuquajturen kerkesen agregate (Ka) e cila perbehet nga kerkesa ekzistuese ne vitin paraprak (ke), kerkesa e re apo e pritur ne vitin e ardhshem (kr), kerkesa zavendesuese (kz) dhe kerkesa e palotesuar ne vitin paraprak (kp).
Pra: Ka = ke + kr + kz + kp


ANALIZA E OFERTËS – Analiza e ofertes per produktet e caktuara mund te behet duke i bazuar ne te dhenat lidhur me levizjet e prodhimit te produkteve te caktuara, importit dhe eksportit te tij ne tregjet ku edhe synohet plasmani i produktit te caktuar. Si dhe rendesi te veqante duhet kushtuar kapaciteteve ekzistuese, shkalles se shfrytezimit te tyre, nivelit teknologjik te kapaciteteve, etj.
Gjate projeksionit te ofertes (analizes se ofertes) gjithashtu duhet te operohet me te ashtuquajturen oferten agregate (Oa) e cila perbehet nga prodhimi ne tregun perkates (pr) i zbritur per eksportin nga ai treg (e) dhe i rritur per importin ne ate treg (i),
Pra: Oa = pr – e + i
Ne baze te analizes se ofertes ne te kaluaren si dhe ne baze te analizave mbi kerkesen ne te ardhmen, behet projeksioni i ofertes per periudhen e ardhme, pra per tere ciklin e eksploatimit.

Projeksioni i Plasmanit

Tek projeksioni i plasmanit duhet te analizohen kushtet dhe mundesite e shitjes, siq jane aranzhmanet afatgjata, politika e qmimeve, promovimet, kreditimi, rrjeta e shitjes, etj.
Ne baze te analizes dhe projeksionit te kerkeses dhe ofertes mund te behet krahasimi mes tyre dhe vlersimi i mundesive te plasmanit, me qrast mund te ndeshemi me tri raste te mundshme sa i perket ofertes dhe kerkeses.

1)Oa = Ka (ne kete rast plasmani i produkteve mund te behet vetem ne saje te risive qe sillen me ane te ofertes se produkteve te caktuara si p.sh: qmim me konkurues, cilsi, funksionalitetin, etj)
2)Ka > Oa (Ne kete rast ekziston kekersa e paplotesuar ne treg lidhur me produktin e caktuar, dhe plasmani ne kete rast eshte i mundshem),
3)Ka < Oa (Ne kete rast mundesite per plasmanin e produktit te caktuar jane te kufizuara, plasmani mund te jete i mundshem vetem e vetem nese produkti i caktuar ka qmim shume me te lire se mesatarja e deges, dizajn shume terheqes dhe cilsi shume te larte).4.4.Zgjidhja          Tekniko-Teknologjike

Zgjidhja tekniko-teknologjike duhe tu pershtatet sinjaleve te tregut dhe prognozave mbi tregun potencial. Eshte e rendesishme zgjidhja teknologjike sepse e percakton ne menyre afatgjate kapacitetin  prodhimit dhe ka ndikim shume te madh ne shpenzimet e projektit investiv, si gjate realizimit ashtu edhe gjate periudhes se eksploatimit.
Analiza tekniko-teknologjike fillon duke dhene pasqyren e alternativave te mundshme te zgjidhjes tekniko-teknologjike dhe te kritereve ne baze te cilave behet zgjidhja. Nder kriteret e percaktimit te tekonlogjise perkatese mund te permenden:
-Referencat e furnitorit lidhur me tekologjine,
-Nivelin tekinko-teknologjik, automatizimin, informatizimin, etj,
-Kapacitetin prodhues,
-Normativat e shpenzimeve per njesi prodhimi,
-Kushtet e kontraktimit (menyra dhe afati i pageses, kohzgjatja e mirmajtjes se tyre, etj),
-Numrin dhe strukturen e nevojshme te personelit, etj.
Ne baze te ketyre kritereve behet rangimi dhe arsyetimi i alternativave te ndryshme te teknologjise.
Informatat mbi zgjedhjen e teknologjise mund te mirren nga sistemi informativ dhe rrjetat e telekomunikimeve, nga kerkimet dhe studimet shkencore, nga ndermarrjet tregtare, ne panaire drejtepersedrejti, etj.


Pershkrimi i zgjidhjes teknologjike

Pershkrimi i zgjedhjes se teknologjise duhet te jap karakteristikat e saja themelore, pra duhet te potencohet se a eshte fjala per teknologji te re apo te perdorur, te vendit apo te importuar, efektet dhe shpenzimet e saja, etj. Te pershkrimi i tekonlogjise duhet te perfshihet:
-Renditjen e makinave, pajisjeve te tjera dhe vendeve te punes,
-Skemen e levizjes se lendeve te para, materialit dhe inputeve te tjera materiale gjate procesit te prodhimit.
-Skemen e transportit te brendshem dhe te deponimit te stoqeve te lendeve te para, te produkteve te gatshme, etj,
-Ndikimin ne rrethine dhe ekologji, etj.

Ne rastet e teknologjise se importuar nga bota e jashtme vemendje duhet kushtuar kushteve te transferit te teknologjise, se a behet ajo ne forme te know how, patentit, licences, modeleve mbrojtese, etj.Zgjidhja teknike

Ne kete pjese te studimit investiv (studimit te fizibilitetit) behet specifikimi i pajisjeve te nevojshme dhe instalimeve te objekteve ndertimore te nevojshme per realizimin e procesit teknologjik.
Ne zgjidhjen teknike duhet perfshire:
·        Objektet dhe pajisjet kryesore per prodhim,
·        Objektet dhe pajisjet ndihmese,
·        Objektet per destinim te pergjitshem,
·        Objektet e infrastruktures,
·        Objektet dhe pajisjet per mbrojtjen e ekonogjise, etj.

Pajisjet duhet te specifikohen ne nje pasqyre ku duhet perfshire: operacioniet, kapacitetin, turnet, qmimin bleres dhe shepnziet e nderlidhura. Struktura e pajisjeve perfshin:
·        Pajisjet teknologjike (pajisjet prodhuese, pajisjet kontrolluese, instalimet e ndryshme ne forme tubash e kabllosh, etj).
·        Pajisjet ndihmese (pajisjet energjetike, kazanat e nxehjes, pompat, kompresoret, etj),
·        Pajisjet per deponim (ormanet, paletat, etj),
·        Pajisjet per transport (kamioniet, vagonat, lokomotivat, etj), etj.

Objektet si dhe qmimi i ndertimit te tyre duhet te specifikohen ne nje pasqyre. Struktura e objekteve ndertimore perfshin:
·  Objektet prodhuese,
·  Objektet per deponim,
·  Objektet per administrate,
·  Objektet energjetike,
·  Objektet ndihmese, etj.


Planifikimi i vellimit te prodhimit

Planifikimi i vellimit te prodhimit behet duke u bazuar ne hulumtinin e tregut te shitjes dhe mundesive te plasmanit si dhe zgjedhjeve tekniko-tekonlogjike. Ky planifikim duhet te behet gjate tere ciklit ekonomik te projektit.
Cikli ekonomik i porjektit investiv perfshine periudhen kohore prej momentit kur fillon te realizohet projekti, pra ai perfshin periudhen e investimeve dhe periudhen e eksploatimit (punene provuese dhe punen e rregullt).


Planifikimi i inputeve materiale dhe energjetike

Planifikimi i inputeve materiale dhe energjetike (lendeve te para, materialeve prodhuese, materialeve ndihmese, te energjise dhe inputet e tjera) duhet te behet duke u bazuar ne vellimin e planifikuar te prodhimit dhe zgjedhjes tekniko-tekonlogjike. Planifikimi i inputeve materiale dhe energjetike duhet bere gjate tere ciklit te eksploatimit te projektit investiv.
Energjia eshte nje nder inputet me te rendesishme, dhe pasqyra e shepenzimet te energjise llogaritet ne baze te pajimeve teknologjike, pajimeve joteknologjike, pajisjeve ndihmese, mjeteve te transportit, etj.
Shpenzimet e inputeve materiale dhe energjetike per nje njesi prodhimi jane tregues i rendesishem i efikasitetit te zgjedhjes tekniko-tekonlogjike, dhe eshte percaktues i aftesive konkuruese ne treg.

Analiza e tregut te furnizimit

Per planifikim te furnizimit me lende te para dhe materiale tjera kryesore eshte e nevojshme te merren ofertat e furnizuesve potencial. Duhet te analizohen pengesat e sigurimit te inputeve te nevojshme, dhe te parashihen masat per tejkalimin e ketyre pengesave eventuale.
Gjate planifikimit te furnizimit duhte patur parasysh se perpos qmimit te fakturuar te inputeve eshte e nevojshme edhe llogaritja e doganes (nese importohen), shpenzimet e transportit, dhe shpenzimet e sigurimit, etj.               
Pra kosto e inputeve = qmimi sipas faktures + dogana + shp.transportit + shp.tjera.
Planifikimi i Personelit


Planifikimi i personelit behet duke u bazuar ne zgjedjet tekninko-teknologjike, vellimit te planifikuar te prodhimit, organizimit te punes ne turne, orari i punes, etj.
 Struktura e personelit perfshine te punesuarit qe jane drejteperdrejte te lidhur me prodhimin, ata qe punojne ne punet sherbyese dhe pergaditore, puntoret udheheqes dhe puntoret administrative.
Gjate planifikimit te personelit duhet te llogariten te ardhurat e tyre dhe te paraqiten ne menyre tabelare, te ardhurat personale duhet te llogariten ne baze te tregut te punes dhe te kontratave kolektive te punetoreve.4.5.Ananaliza e lokacionit dhe aspekteve ekologjike

Zgjedhjet e mundshme te lokacionit per realizimin e projektit investitv analizohen ne analizen parainvesticionale, mirepo ne studimin investiv (studimin e fizibilitetit) jipen informacione mbi lokacionin e zgjedhur.
Gjate analizes se lokacionit dhe aspekteve ekologjike analizohen dhe projektohen shpenzimet per infrastrukture, shpenzimet per blerjen e tokes, shpenzimet komunale, taksat, si dhe shpenzimet per mbrojtjen e ambientit, per mbrojtjen e ujit, ajrit, flores, faunes, etj.
Nder 5 faktoret kryesore (ne SHBA) qe ndikojne ne zgjidhjen e lokacionit jane: 1)mundesia e sigurimit te personelit me kualifikim perkates, 2)lehtesia per depertim ne treg, 3)ekzistimi i objekteve te infrastruktures, 4)qmimi i fuqise punetore dhe 5)disponimi me lende te pare.


4.6.Aspektet organizative

Ne kete pjese te studimit investiv (te fizibilitetit) projektohet struktura organizative.
Gjate planifikimit te struktures organizative projektohen: kanalet e komunikimit (sistemi informatik), si dhe kualifikimet e nevojshme per kete. Ne kuader te aspekteve organizative duhet te shqyrtohet se si do te organizohet  procesi i realizimit te projektit investiv me qrast analizohet menyrat e organizimit te ekipes per realizimin e projektit investiv, me konkretisht numri dhe perberja kualifikuese e ketj ekipi.


4.7.Planifikimi i termineve te realizimit te projektit investiv


Plani (planifikimi) i termineve perfshin te gjitha  aktivitetet ne periudhen e investimit, e deri ne fillimin e punes se rregullt. Plani i termineve paraqitet ne menyre grafike me ane te gantogrameve.
Planifikimi i termineve eshte i domosdoshem sepse na ndihmon ta planifikojme dinamiken e nevojshme te rrjedhjes se mjeteve financiare lidhur me pagesen e puneve dhe aktiviteteve te kryera. Terminet mund te llogariten ne muaj, e per projekte te vogla edhe ne ne jave dhe dite.4.8.ANALIZA FINANCIARE

Analiza financiare ne studimitn investiv (programin investiv) fillon me percaktimin e vellimit te nevojshem te mjeteve financiare per realizimin e projektit investiv, pastaj identifikohen burimet e financimit, obligimet ndaj burimeve te financimit, etj.
Planifikimi i autputeve te porjektit investiv na ndihmon ti percaktojne te ardhurat dhe shpenzimet me qrast mund ta ndertojme bilancin e gjendjes dhe te suskesit  si dhe pasqyren e cash flow.


Planifikimi i vellimit te investimeve

Baza per planifikimin e vellimit te investimeve eshte ne analizen              tekiko-tekonlogjike ku percaktohen se qfar tekonlogji dhe tekinke do te perdororen ne projektin e caktuar investiv. Planifiki i vellimit te investimeve perfshin:
Investimet ne mjetet themelore: ku perfshihen investimet ne token, objektet ndertimore, infrastrukturen, investimet ne pajisje (prodhuese, ndihmese, transportuese, infrastrukurale, etj). Tek planifikimi i investimeve ne mjetet themlore duhet perfshire vleren blerese te pajisjeve sipas faktures, doganen, shpenzimet e transportit, shpenzimet e montimit, dhe shpenzimet e tjera.
Investimet ne mjetet xhiruese: Investimet ne mjetet xhiruese jane shume te rendesishme sepse mungesa e tyre ndikon ne mosshfrytezimin e kapaciteteve. Gjate planifikimit te investimeve ne mjetet xhiruese duhet mirret parasysh vellimi dhe asortimenti i prodhimit, karakteristikat e prodhimit, te tregut te furinizimit, etj.
Llogaritja e investimit ne mjetet xhiruese behet duke percaktuar nevojat vjetore per: lendet e para, materialin ndihmes(lpm), vleren e prodhimit ne vijim (pv), vleren e stoqeve(st), obligimet ndaj furnitoreve (of), kerkesat nga bleresit (kbl), qarkullimi ne xhirollogari (xhll), amortizimi (am), te ardhurat bruto (ab), obligimet nga fitimi (ob). Dhe investimi ne mjetet xhiruese llogaritet me ane te kesaj formule.
Imxh = (lpm + pv + st + kbl + xhl) – (of + am + ab + ob)

Amortizimi llogaritet duke marre parasysh afatin e perdorimit te mjeteve themelorem. Amortizimi llogaritet nepermjet normes se amortizimit (am) e cila fitohet kur numrin 100 e pjestojme me ciklin e eksploatimit te mjetit themelor (e) ose numrin e periodave te amortizimit.
Shembull nese kemi nje mjet qe duhet te amortizohet per 7 vite, norma e amortizimit (am) do te jete 100/7 = 14.28%, dhe nese vlera e blerjes se mjetit themelor (Vbmth) eshte 35.000, atehere amortizimi vjetor do te jete keshtu:
             Amv = Vbmth*am/100 = 35.000*14.28/100 = 5.810€.

Ne fund te cilklit te eksploatimit paraqitet vlera riziduale e projektit investiv, qe paraqet vleren e mbetur te mjeteve themelore dhe mjeteve xhiruese.


Konstrukti financiare                        (burimet e mjeteve financiare)


Burimet e mjeteve financiare duhet te analizohet me qellimt qe te sigurohet qmimi sa me optimal i kapitalit per financimin e projektit investiv. Burimet e mjeteve financiare mund te jene vetanake dhe te huazuara.
Burimet financiare vetanake jane mjetet financiare te investitoreve qe jane te gatshem qe ti investojne ne realizimin e projektit investiv.
Burimet financiare te huazuara mund te jene ato mjete financiare qe investitorit i huazojne, p.sh: kredite afatgjata, kredite per pajisje, kredite afatshkurtera, etj.
Burim i mjete financiare mund te jete edhe emitimi i letrave me vlere (aksionet, obligacionet, etj).
Per te llogaritur qmimin e kapitalit te angazhuar ne projektin investiv mund te llogaritet i ashtuquajturi qmimi mesatar i kapitalit (weight average cost of capital, WACC). Qmimi mesatar i kapitalit (qmk) varet nga shume e pergjithshme e kapitalit te angazhuar (Sh), nga shuma e kredise (Kr) dhe nga kamata e kredise (Ka). Pra kemi:  
QMK = Σ (Kr*Ka)/Sh
-Kamata mund te llogaritet ne disa menyra. Obligimi i teresishem llogaritet me kete formule:
An = K x (1+i)n

P.sh. nese marrim kredi 1.000€, per 5 vite me kamate 6%. Kamata do te lloragiret keshtu:
1.000€ x 0.06 = 60€ (kamata vjetore),
5vite x 60€ = 300€,
pra obligimi i teresishem eshte 1.000 + 300 = 1.300€. Ne kete rast anutieti vjetor mund te llogaritet 1.300€:5vite = 260€, por anuiteti mund te llogarite edhe keshtu:
An = K x (1+i)n = 1.000 x (1+0.06)5 = 1.000 = 1.338€ obligimi i teresishem, ndersa anuiteti vjetor mund te llogaritet 1.338€:5vite = 267€ (anuiteti vjetor).


Simulimi i rezultateve te afarizmit   (bilanci i suksesit)

Perpilimi i bilancit te suksesit (simulimi i tij) behet nepermjet llogaritjes se te ardhurave te pergjithshme qe behen ne baze te planifikimit te shitjeve dhe qmimeve te planifikuara qe jane si rezultat i analizes se tregut. Perpos se te ardhurave te pergjithshme nga afarizmi, ketu hyjne edhe te ardhurat nga plasmanet financiare, te ardhurat e jashtzakonshme, etj.
Shpenzimet e afarizmit (shpenzimet materiale, jomateriale, pagat bruto, etj) llogariten ne analizen tekniko-teknologjike dhe merren prej tabelave perkatese. Perpos shpenzimeve te afarizmit perfshihen edhe shpenzimet e amortizimit, shpenzimet e financimit mund te mirren prej tabelave te llogaritjes se amortizimit dhe te kamates nga kredite e ndryshme.
Fitimi bruto (diferenca midis te ardhurave dhe shpenzimeve) eshte shenje e pare mbi suksesin financiare te projektit investiv.
Pra Simulimi i bilancit te suksesit per vitet e afarizmit (1,2,...n) jep informaten e pare te rendesishme mbi mundesine e suksesit te projektit investiv.
Si informate tjeter mbi suksesin e projektit mund te nxirret edhe qmimi i kostos se produktit dhe te krahasohet me qmimin e saj ne treg. Qmimi i kostos per njesi (Qk) kalulohet me kete formule:
Qk = shpenzimet materiale + amortizimi + pagat + tatimet dhe taksat
Nese qmimi i kostos eshte me i vogel se qmimi ne treg projekti do te realizoj fitim  ne lartesi te kesaj diference, nese qmimi i kostos eshte i barabart me qmimin ne treg atehere projekti eshte ne kufi te rentabilitetit.


Struktura e rrjedhes se parase (cash flow)

Njera nder informatat me te rendesishme qe duhet te nxirret nga analiza financiare eshte rrjedha e parase (cash flow) e cila na sherben per vlersimin e likuiditetit te projektit gjate tere periudhes se eksploatimit.
Nese vlera neto e rrjedhjes se parase (cash flow) se projektit investiv eshte me e madhe se zero (VN >0) atehere kjo tregon se projekti  eshte likuid (eshte i afte ti pergjigjet kerkesave per pagesa, si ne periudhen e investimeve ashtu edhe ne periudhen e eksploatimit).
Nese vlera neto e rrjedhjes se parase (cash flow) eshte negative (VN < 0) atehere kjo tregon se projekti investiv do te ndiqet me probleme financiare, per tejkalimin e tyre duhet te siguroj burime plotesuese te financimit te cilat prap i rendojne kushtet e afarizmit.